SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o.

Odměna

Za právní služby si účtujeme odměnu. Ovšem abychom se dostatečně vzájemně poznali a byli schopni se domluvit, že společně chceme řešit Vaši právní záležitost, neváhejte nás kdykoliv telefonicky kontaktovat nebo zde nechat vzkaz. Úvodní telefonická konzultace, stejně jako první hodina na úvodní osobní schůzce je totiž zcela zdarma.

Právní služby poté poskytujeme standardně na základě smluvní hodinové sazby. Klienti v takových případech vždy dostávají spolu s fakturou i přehled jednotlivých poskytnutých služeb včetně časové náročnosti.

V situaci, kdy lze rozsah práce na konkrétním případu předem dostatečně určitě odhadnout, lze sjednat fixní odměnu za poskytnuté služby.

V případě dlouhodobé spolupráce sjednáváme s klienty rovněž odměnu ve formě měsíčního paušálu, který klientovi ve zvýhodněné sazbě dává k dispozici určitý pravidelný rozsah právních služeb. Klient tak má stabilní měsíční náklady na právní služby a vyhne se výkyvům, ke kterým může dojít při fakturaci na základě hodinové sazby.

Základním právním předpisem upravujícím odměňování advokátů je zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, který v § 22 odst. 3 odkazuje na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Advokátní tarif pak stanoví, že odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí smlouvou s klientem (tzv. „smluvní odměna“). V případě, kdy k uzavření této smlouvy mezi advokátem a klientem nedojde, použijí se při určení výše odměny ustanovení advokátního tarifu o mimosmluvní odměně (tzv. „mimosmluvní odměna“).

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


© 2018 SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o.